Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ThermoFly BV

Algemene Voorwaarden LEKKB.V.


Artikel 1. DEFINITIES
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: a. Medewerker: een natuurlijke of rechtspersoon werkzaam bij of voor Opdrachtnemer c.q. verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst; b. Opdracht/ Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten; c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden; d. Opdrachtnemer: LEKK B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75109824, kantoorhoudende aan de Eikenbos 5, 5531 MZ te Bladel. e. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing o 1. p alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algem 2. ene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging. 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwa 3. arden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 4. van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.  OFFERTE/AANBIEDINGEN
  1. Alle aanbiedingen, tarievenlijsten en offertes 1. zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 2. Door Opdrachtnemer verstrekte informatie, afbeel 2. dingen, tekeningen en dergelijke blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Opdrachtnemer niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden beschikbaar worden gesteld. 3. Alle opgegeven en overeengekomen tarieven zijn i 3. n EURO weergegeven en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk (inclusief omzetbelasting) achter het genoemde tarief is aangegeven. 4. Telefonische en mondelinge toezeggingen en afspr 4. aken van Opdrachtnemer haar medewerker(s) zijn in geen geval bindend, tenzij zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 4.
UITVOERING 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste 1. kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, zonder evenwel een resultaat te garanderen. 2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwi 2. jld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn zoals (doch zonder daartoe beperkt) de in het bedrijf, de branche of regio van de Opdrachtgever geldende veiligheid-, arbeids- en/of milieuvoorschriften. 3. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om Werkzaa 3. mheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde. 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk ander 4. s zijn overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Slechts indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, wordende ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer in de gelegenheid te zullen stellen de overeengekomen Opdracht of Werkzaamheden te kunnen verrichten. Opdrachtgever garandeert hiertoe dat Opdrachtnemer gedurende de overeengekomen werktijden vrije en veilige toegang zal hebben tot de werkplek. Tevens zorgt Opdrachtgever voor sanitaire voorzieningen en voor een geschikte pauze ruimte. 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Wer 5. kzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever al Opdrachtnemer vrijwaren van alle schade en aanspraken van derden voor schade die deze derden leiden ten gevolge van het gebruik door Opdrachtnemer van de informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft versterkt. 6. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen jegen 6. s Opdrachtnemer niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden ontstaat, zullen de Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Opdrachtnemer dit toe laat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeit. 7. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fase 7. n zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fases schriftelijk heeft goedgekeurd. Tevens kan door Opdrachtnemer worden verlangd van Opdrachtgever dat het volledige honoraria van voorafgaande fasen zijn voldaan alvorens de volgende fase zal worden uitgevoerd. 8. De Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 8. het kader van de Arbowet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.

Artikel. 5. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN; 
1. De Werkzaamheden worden aangegaan voor onbepaal 1. de tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldig 2. d of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen of ten genoegen van Opdrachtnemer voldoende zeker is gesteld, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Indien de betaling of de door Opdrachtnemer gevraagde zekerheid niet binnen tien dagen door Opdrachtnemer is ontvangen dan is Opdrachtnemer bevoegd om over te gaan tot ontbinding van de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer reeds uitvoering heeft gegeven aan de Opdracht dan is Opdrachtnemer bevoegd om zijn prestaties op te schorten tot Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld of betaald heeft, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. 3. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht bli 3. jkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de verrichte Opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg treden om de Opdracht dien overeenkomstig aan te passen. Indien partijen de Opdracht wijzigen of aanvullen, zodanig dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor wordt beïnvloed, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever van de gewijzigde opleverings-/ voltooiingsdatum zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen dan is Opdrachtgeven gehouden de door de wijziging of aanvulling van de Opdracht veroorzaakte overschrijding van dit honorarium aan Opdrachtnemer te vergoeden. 4. Is bij de Opdracht een looptijd voor de voltooii 4. ng van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in geval van overschrijding van een termijn steeds eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. INTELLECTUEEL  EIGENDOM
1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtneme 1. r houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer. 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om 2. de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in he 3. t tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. GEHEIMHOUDING
1. Tenzij de wet anders verplicht zijn Opdrachtnem 1. er en Opdrachtgever jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten Opdracht van of over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie. 

Artikel 8. OVERMACHT 
1. In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht 1. wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van werkonderbreking of staking, alsmede een situatie waarin bij de uitvoering van de Werkzaamheden naar het oordeel van de Opdrachtnemer onaanvaardbare risico’s ontstaan voor Opdrachtnemer. 2. Indien Opdrachtnemer door overmacht, waaronder w 2. ordt verstaan iedere niet aan haar te wijten omstandigheid waardoor de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd of verhinderd, niet in staat is de Werkzaamheden normaal uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 3. Opdrachtnemer is in deze gevallen niet tot enige 3. schadevergoeding, van welke aard dan ook, verplicht. 4. Indien Opdrachtnemer door overmacht (extra) kost 4. en moet maken voor de uitvoering van de Opdracht, heeft zij het recht deze (extra) kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overma 5. cht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 6. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van O 6. pdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 7. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de ove 7. rmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel uitzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 8. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van ee 8. n (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Artikel 9. HONORARIUM EN KOSTEN 1.
De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden 1. worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Opdracht en/of Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht. 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnem 2. er gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen 3. gekomen zijn alle tarieven van Opdrachtnemer uitgedrukt in euro’s en exclusief: a. omzetbelasting. b. kosten voor (bouwkundig) herstelwerk c. kosten voor aansluiting en gebruik van gas, water, elektriciteit of andere nutsvoorzieningen. d. kosten van aan- of afvoer van materialen, bouwstoffen of afval. e. de (huur)kosten van het leveren van een hoogwerker, steiger, of andere benodigde klimmaterialen om de opdracht volledig te kunnen uitvoeren. Evenals de hiervoor benodigde veiligheidsvoorzieningen. f. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken. 4. Het verschuldigde honorarium is niet afhankelijk 4. van de uitkomst van de verleende Opdracht en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever zijn verricht. 5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de O 5. pdracht een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer geldend op het moment waarop de werkzaamheden zijn verricht tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 6. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan twe 6. e weken zullen de verschuldigde bedragen periodiek in rekening worden gebracht. 7. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. 8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 9. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen worden indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 10. Gebruiker is gerechtigd om voor werkzaamheden t 10. ijdens erkende feestdagen, het weekend en buiten de reguliere kantooruren van Opdrachtnemer een onregelmatigheidstoeslag te berekenen.

Artikel 10. BETALING
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdracht 1. nemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eers 2. te lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eers 3. te lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht z 4. ijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle voor Opdrachtgevers uit de \Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. 5. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van Opdracht 5. gever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. Voorts is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook, direct opeisbaar. 6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken st 6. eeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, dan van de verschuldigde kosten en ten slotte van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld Opdrachtgever een andere betalingsvolgorde.

Artikel 11. TERMIJNEN
1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ee 1. n termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te 2. zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is. Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN . AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade 1. van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie en/of gegevens heeft verstrekt. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient daartegen zelf een deugdelijke verzekering af te sluiten. 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluite 3. nd aansprakelijk voor letsel en/of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, verminderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelij 4. kheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aan 5. sprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management. 6. Opdrachtgever is steeds gehouden om schade bepe 6. rkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden. 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vord 7. eringen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie en/of gegevens heeft verstrekt. 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aans 8. praken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade 9. als gevolg van verlies, diefstal, verbranding, of beschadiging van gereedschappen, materialen, meetinstrumenten en andere zaken van Opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden/ zijn verricht. 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle 10. aanspraken die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van de producten en/of diensten.

Artikel 13. OPZEGGING 
1. Indien de Opdrachtgever in verzuim is terzake v 1. an enige op hem rustende verplichtingen of in een geval van faillissement of surseance van betaling zijn Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op te zeggen, alsmede geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 2. 3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). 4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaa 4. n door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties en aan alle overige verplichtingen heeft voldaan. 5. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Opd 5. rachtnemer totdat betaling van het geleverde volledig heeft plaatsgevonden.

Artikel 14. GARANTIE 
1. Indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtnemer deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen uiterlijk binnen drie maanden na oplevering schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling genomen en Opdrachtgevers geen aanspraak meer kunnen maken op enige vergoeding, uit welken hoofde dan ook. 2. Er geldt slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot alle meettechnische en diagnostische onderzoekswerkzaamheden en geen resultaatsverplichting. Meettechnisch onderzoek wordt volgens de regels van de toegepaste meettechniek(en) uitgevoerd. Meettechnische werkzaamheden zijn uitgesloten van garantie. Een onderzoeksresultaat kan niet worden gegarandeerd. 3. Indien de Opdrachtgever aan al dan niet door Opdrachtnemer geleverde of geïnstalleerde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht, of deze goederen niet op een normale wijze en voor het voorgeschreven doel heeft gebruikt, is Opdrachtnemer niet tot garantie verplicht. 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na oplevering c.q. levering van goederen en/of diensten schriftelijk per aangetekende post bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd, wordt hij geacht de goederen en/of diensten te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. 5. Als Opdrachtgever een beroep wil doen op deze garantiebepaling, moet hij dit schriftelijk per aangetekende post aan Opdrachtnemer mededelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. Opdrachtnemer verplicht zich om binnen twee weken na ontvangst van het schriftelijk aangetekend beroep de klacht te komen inspecteren. Opdrachtgever dient de goederen en/of het object in onveranderde staat te laten totdat Opdrachtnemer de klachten heeft onderzocht.

Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Op 1. drachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elka 2. ar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al 3. hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 4. De data-uittreksels uit de computersystemen van 4. verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. NON SOLLICITATION BEPALING
1. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de 1. Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect voor of ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna. Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 1. Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst 1. en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Alle geschillen zullen – behoudens cassatie – wo 2. rden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant. Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaa 1. rden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. 2. Indien een niet geldige bepaling als bedoeld in 2. lid 1 wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan geldt de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.